Regulamin

Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez firmę RESTO DESIGN PRODUCTION sp. z o.o, Rywałd ul. Starogardzka 3, 80-200 Starogard Gdański, posiadającej numer REGON 221629729 oraz numer NIP 957-106-45-12 KRS: 0000414343).

 
Postanowienia Ogólne
 

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, która wynosi dwa lata.

 5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

 6. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 
Zamówienia
 

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

 2. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 3. Ustalony w zamówieniu termin realizacji jest terminem przybliżonym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od producenta (np. wydłużony czas oczekiwania na materiały potrzebne do produkcji).

 4. Wpłacony przez Kupującego zadatek na poczet zamawianego towaru przeznaczony jest na częściowe sfinansowanie zakupu materiałów produkcyjnych potrzebnych do wyprodukowania zamawianego artykułu zgodnie z konkretnym wymogiem określonym przez Kupującego. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia przez Kupującego od złożonego zamówienia (żądanie anulowania zamówienia), Sprzedawca ma prawo zatrzymać wpłacony zadatek.

 5. Sprzedawane towary  kompletowane są wg indywidualnie określonej specyfikacji zamówienia. Przy wybranych modelach istnieje możliwość określenia rodzaju i koloru materiału. W związku z tym odcień materiałów obiciowych oraz kolorów drewna może finalnie różnić się przykładu  w próbniku nawet o kilkanaście procent. Tylko wyraźne różnice w kolorystyce między zamawianym kolorem, a otrzymanym, stanowią podstawę do zgłoszenia reklamacyjnego.

 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 
Płatności

 

 1. Sposób płatności ustalany jest indywidualnie z Kupującym po ustaleniu szczegółów zamówienia.

 2. Możliwe formy płatności: gotówka, za pobraniem lub przelew na konto bankowe prowadzone przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa: 62 1030 0019 0109 8530 0044 7244.

 3. Przy realizacji zamówienia pobierany jest zadatek ustalany indywidualnie w zależności od wartości zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje od zaksięgowania wpłaty zadatku na konto firmy Resto Design Production.

 4. Sprzedawca wprowadza tzw. klauzulę sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności, co oznacza, że towar dostarczony Kupującemu jest własnością Sprzedawcy do momentu uregulowania całej należności, określonej w niniejszej umowie (zapłata ceny), przez Kupującego.

 
Realizacje zamówienia
 

 1. Transport firmy Resto Design Production jest płatny poniżej ustalonej odgórnie kwoty zakupu i zależny od miejsca, do którego towar ma być dostarczony. Odrębną usługą transportową jest wniesienie towaru do domu Kupującego – zawsze odpłatnie. Kwotę wniesienia ustala się w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i jest ona uzależniona m.in. od ilości mebli, stopnia trudności podczas wnoszenia i wysokości na jaką mają być wniesione.

 2. Towar składający się z części i pakowany w paczki (z produkcji taśmowej), przeznaczony jest do samodzielnego montażu przez Kupującego. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczania tego rodzaju towaru w całości oraz do dokonywania jego montażu u Kupującego.

 3. Spóźnienie realizacji przekraczające 2 tygodnie licząc od dnia ustalonego terminu realizacji, upoważnia Kupującego do żądania rekompensaty w wysokości 1 % od kwoty zakupionego towaru, za każde skończone 2 tygodnie zwłoki.

 4. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

 5. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014. Poz. 827)

 6. Szczegóły warunków gwarancyjnych zawarte są w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do zakupionego towaru.

 
Ochrona danych osobowych
 

 1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 2. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym firmy Resto Design, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

 3. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

 
Reklamacje i Gwarancja
 

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 2-letnią gwarancją producenta.

 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad fizycznych w nabytych towarach, Kupujący może skorzystać z roszczeń reklamacyjnych przysługujących mu z mocy prawa w stosunku do Sprzedawcy lub z roszczeń wynikających z gwarancji. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest przedłożenie dowodu zakupu rzeczy od Sprzedawcy. W przypadku skorzystania z roszczeń gwarancyjnych, podstawą ich rozpatrzenia przez producenta jest Karta Gwarancyjna wydana Kupującemu przy zakupie towaru.

 3. W momencie odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt przewoźnikowi oraz zażądać od niego sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i przewoźnika. W przypadku dokonania wyboru przewoźnika przez Kupującego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie transportu. Odbierając przesyłkę bez zastrzeżeń Kupujący oświadcza , że nie wnosi uwag co do jakości, stanu technicznego oraz zgodności z zamówieniem odbieranego/dostarczonego towaru.

 4. Gwarancji nie podlega towar uszkodzony przy montażu lub złym użytkowaniu.

 5. Wady fizyczne towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie do 21 dni roboczych od zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 6. W przypadku wad nie wynikających z winy producenta kosztami naprawy obciążony zostanie Kupujący.

 
Zwrot Towaru
 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014. Poz. 827) Kupujący może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, gdy towar nie jest uszkodzony i został należycie opakowany, najlepiej w oryginalne nieuszkodzone opakowanie. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim z dowodem sprzedaży zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Rozliczenie za zwrócony towar Sklep zobowiązuje się dokonać w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to winno zostać złożone w formie pisemnej zgodnie z załączonym do Umowy Sprzedaży  formularzem. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania towaru przez Kupującego.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, czyli towaru stworzonego według indywidualnego zamówienia kupującego np .meble zrobione według projektu kupującego na określony wymiar oraz w określonym kolorze i rodzaju obicia, oraz wybarwieniu drewna.

 
Postanowienia końcowe
 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielania ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wymiaru.

 3. Zaprezentowane kolory produktów mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. Podane wymiary mogą różnić się od rzeczywistych +/- 3%. Resto Design zastrzega sobie prawo do: zmian konstrukcyjnych, usunięcia produktów z oferty oraz zmian w palecie wykończeń.

 4. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać polubownie a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy sąd.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014. Poz. 827); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 
Z poważaniem
 
firma Resto Design